Innhold  

SOLVIND
— ungdomsarbeider av Odd LøkenISBN: 978-82-997327-0-3
versjon 5 — mars 2024
Cover art og illustrasjoner av ODD Design™
© e-forlaget 2002-2024


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarframstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med rettighetshaver. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.