Lisensavtale
(publikasjoner fra e-forlaget™)


"Publikasjon" betyr utgivelse fra e-forlaget™, inkludert både programfilen(e) og medfølgende hjelpefiler, installasjonsfiler og dokumentasjonsfiler, liksom filer som pakkes ut når publikasjonen er i bruk. Publikasjonen er "i bruk" på en personlig datamaskin (PC) når den er lastet inn i internminnet (RAM) eller installert på harddisken eller et annet lagringsmedium.

"Du" (en fysisk eller juridisk person) betyr sluttbruker eller distributør av publikasjonen, inklusive ansatte og agenter.

Denne lisensavtalen inneholder hele avtalen og ingen endringer eller tillegg er bindende med mindre disse er skriftlige og godkjent av e-forlaget™. I den utstrekning enkelte bestemmelser i denne avtalen blir kjent ulovlige eller ugyldige, skal ikke dette influere på de øvrige bestemmelsene.

Denne avtalen reguleres av norsk lov, med unntak av norsk internasjonal privatrett. Partene vedtar e-forlaget™s hjemting som verneting. Eventuell eksport av publikasjonen omfattes av norske eksportregler.


e-forlaget™ eier publikasjonen og har opphavsretten til denne, og den er beskyttet i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12.mai 1961 og internasjonale avtaler. Eiendomsretten til denne publikasjonen, både originalen og alle kopier, tilhører e-forlaget™, uavhengig av lisensiering av publikasjonen til deg i henhold til denne avtalen. Derfor må du behandle publikasjonen som et hvert annet opphavsbeskyttet materiale.

Enhver gjenbruk er forbudt uten uttrykkelig tillatelse. Du må ikke kopiere noe materiale fra publikasjonen uten å oppgi kilde og uten først å få skriftlig samtykke fra e-forlaget™. Du er ikke tillatt — og skal ikke på noen måte forsøke — å endre, tilpasse, modifisere, sette sammen, dele opp, dekompilere, videreutvikle eller foreta inngrep i publikasjonen. Du må heller ikke lage utledede verk fra noen del av publikasjonen eller noen fil som tilhører publikasjonen.

e-forlaget™ er et varemerke som tilhører Odd L Nordhagen, og han (eller enhver lovlig etterfølger, arving eller oppnevnt administrator) forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er innrømmet i denne lisensavtalen.


Denne lisensavtalen er en kontrakt mellom deg og e-forlaget™. Ved å installere, starte, bruke og/eller distribuere denne publikasjonen, aksepterer du lisensavtalen i alle punkter som bindende for deg.

e-forlaget™ gir deg rett til å bruke eller distribuere publikasjonen i henhold til denne lisensavtalens bestemmelser. Du aksepterer at du ikke må bruke publikasjonen i strid med denne lisensavtalen. Enhver ikke-autorisert bruk resulterer i øyeblikkelig og automatisk opphør av denne lisensen.

e-forlaget™ har utgitt denne publikasjonen som gratis "freeware". Det betyr at du slipper å betale for en lisens, men det gir deg ingen eiendomsrett til publikasjonen, jfr punkt 2 om opphavsrett ovenfor. Det betyr samtidig at e-forlaget™ kan gjøre publikasjonen tilgjengelig kun som nedlastbar fil fra internett, og at e-forlaget™ ikke er forpliktet til å yte noen form for support ut over publikasjonens hjelpetekst, som e-forlaget™ også kan velge å gjøre tilgjengelig kun online.

Du har ikke anledning til å selge, overdra, leie ut, lease, lisensiere eller på annen måte overføre noe av programvaren eller noen rettigheter til å benytte programvaren til andre for noen form for økonomisk kompensasjon, ut over inndekking av kostpris for distribusjonsmedia (CD-ROM osv) og porto, med mindre du har skriftlig tillatelse fra e-forlaget™ og denne tillatelsen ikke er trukket tilbake. En eventuell tillatelse kan ikke overdras, framleies eller gjøres til gjenstand for franchise-avtaler.

Du kan imidlertid distribuere publikasjonen som "freeware", for eksempel gi den til andre, laste den opp på enhver internettadresse og inkludere den i programvaresamlinger, så lenge du aksepterer denne lisensavtale i alle punkter og ikke endrer noen av publikasjonens filer og inkluderer alle filene som følger med publikasjonen.


e-forlaget™, eller forfatteren av publikasjonen, vil ikke under noen omstendighet eller i noe tilfelle være erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap, følgetap eller et hvert annet faktisk påløpt tap som skyldes bruk eller ukyndig bruk av publikasjonen eller dokumentasjonen, selv om e-forlaget™ eller forfatteren ble varslet om mulighetene for slike skader, herunder, men ikke begrenset til, tapt forretningsfortjeneste, midlertidig eller varig forretningsbrudd, tap av forretningsinformasjon eller et hvert annet finansielt tap. Ikke i noe tilfelle vil e-forlaget™s erstatningsansvar overskride det beløp som ble betalt til e-forlaget™ for publikasjonen. I den grad nasjonal rett ikke tillater de ovenstående begrensningene i erstatningsansvarets størrelse eller ansvarsgrunnlaget, vil ikke begrensningene gjelde for deg.

e-forlaget™ garanterer at våre publikasjoner i all hovedsak samsvarer med tilhørende dokumentasjon. e-forlaget™ og forfatteren av publikasjonen garanterer at vi ikke med vitende og vilje har laget ondsinnet kildekode eller plantet virus i programfiler som sendes fra oss. Disse er virustestet med antivirus-programvare før de gjøres offentlig tilgjengelig på våre nettsider. e-forlaget™ kan ikke påta seg noe ansvar dersom filene likevel inneholder virus av noe slag, og vil anbefale alle brukere å virusteste våre publikasjoner før de lastes inn i internminnet (RAM) eller installeres på harddisken.

e-forlaget™ gir ingen annen garanti eller erklæring, verken eksplisitt eller implisitt, med hensyn til publikasjonen eller dokumentasjonen, herunder ikke for deres kvalitet, funksjonalitet, salgbarhet eller anvendelighet for et bestemt formål. e-forlaget™ kan heller ikke love at publikasjonen er uten programmerings- eller funksjonsfeil. Dersom du finner slike feil og rapporterer disse til oss, lover e-forlaget™ å forsøke å rette opp feilen i eventuelle nye versjoner. Du bør alltid, som en generell forholdsregel når du arbeider på en PC, ofte lagre arbeidet ditt og ta sikkerhetskopier ("backup").

Garantien og rettighetene beskrevet i dette avtalepunktet er eksklusive og erstatter alle andre garantier og rettigheter, såvel muntlige som skriftlige, uttrykte eller underforståtte. Ingen i e-forlaget™ eller noen av våre agenter har myndighet til å endre eller utvide denne garantien.

e-forlaget™ tar forbehold om feil produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre nettsider. Angrerettsloven gjelder ikke, jfr § 2g.


Copyright e-forlaget™ © 1980-2024