Neskollen Boligsameie 1

16 boliger i 4 rekkehus innerst i blindvei

Neskollen boligsameie 1

Org. nummer: 982568943


Faktura-adresse

Neskollen Boligsameie 1
c/o HBRI AS, kundenr 4626
Postboks 6666 St Olavs plass
0129 OSLO

Styret

Styreleder Merete Nilsen

95 48 98 84

Styremedl.: Linn Siri Reinhoff og John Gasmann Jensen
Line Kari Lauritsen er varamedlem

Generell info.

Byggeår: 2000
Adresser: Polarisvegen 50, 52, 54 og 56
Grunnboksinformasjon
Kart over sameiet (markert i gult)
Sameiet har også egen Facebook-side

INFO FRA STYRET

BEISING/MALING

2.juli 2016

Mange er ferdige, noen er godt i gang. Det skal være nok beis/maling i sameiet slik at alle får ferdigstilt. Mangler du beis/maling, ta kontakt med Merete.

Styret har satt en endelig frist for ferdigstilling av alt arbeid, dvs hus m/karmer, rekkverk og gjerder på parkeringsplassene til 15. august 2016. Det blir da gjort en befaring av styret, og dersom det gjenstår arbeider vil dette bli satt bort til malerfirma og regningen sendt til den enkelte sameier, ifølge vedtektene.

BEBOERGUIDE

Informasjon og gode råd


AVFALL

Nes kommune praktiserer kildesortering av avfall. Organisk avfall kastes i egen container i grønne poser, som leveres ved søppeldunkene eller fås fra Servicetorget i kommunen. Papir kastes i containere med sort lokk, og restavfall i containere med grønt lokk. Plast leveres i gjennomsiktige poser som leveres og settes ved søppeldunkene. Glass kan kastes i containere ved Coop Extra-butikken i sentrumsområdet. Annet avfall leveres på Esval mellom Vormsund og Fenstad (Østsiden).

AVTREKKSVIFTE

Sjekk ut Boligventilasjon på Frogner i Sørum. For skifte av motor og kjøkkenhette pluss arbeid ble det i januar 2012 betalt ca kr 8000.

BRANNSIKRINGSUTSTYR

I følge forskrift om brannforebygging § 7 skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje og manuelt slokkeutstyr. Boligene er utstyrt med brannslange i kjøkkenbenk. Det anbefales å seriekoble røykvarslere i hver etasje og å ha brannslukningsapparat i underetasje og på loft i tillegg til brannslangen. Slokke- og varslingsutstyr skal følge med boligen ved salg. Det er beboers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden og erstatte utstyr som er defekt.ENERGIMERKING

Sameieren er ansvarlig for obligatorisk energimerking av boligen når den skal selges eller leies ut. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er og har en karakterskala fra A til G, hvor A er best. Du energimerker din bolig enkelt og gratis på Energimerking.no. lnnlogging skjer ved hjelp av MinID. På bakgrunn av opplysningene som legges inn om boligen, utstedes det en energiattest med et energimerke som skal legges fram ved salg eller utleie.

FELLESUTGIFTER

Månedlige fellesutgifter dekker bygningsforsikring, snømåking, regnskapsførsel, revisjon, kabel-TV og internett m.m., samt opptil 10% til et "vedlikeholdsfond". Fellesutgiftene er for tiden fastsatt til kr 1.250,- og skal betales den 1. i hver måned.

FORSIKRINGER

Sameiets bygninger er forsikret i OBOS Forsikring AS, polisenr. 13355, som i 2017 ble overtatt av Tryg Forsikring. Forsikringen omfatter også en skadedyrsforsikring. Hver enkelt andelseier må i tillegg ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Selv om sameiets forsikring brukes, kan sameieren selv belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor sameiers ansvar.

Oppstår det skade i boligen, skal sameieren sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Er flere boliger berørt, noter hvordan berørte sameiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsselskapet på telefon 22 86 83 98 eller e-post , med kopi til styret. Forsikringsselskapet bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.SNØBRØYTING

Styret har inngått avtale om snømåking med Nes Bygdeservice.

STRØM & VANN

Sameiets nettleverandør av strøm er Hafslund, som har installert automatisk avlesning av strømmåler. Sikringsskap i entréen. Du velger selv strømleverandør.

Årnes Vannverk sørger for vannforsyningen til hele Neskollen boligfelt. Boligene har egen vannmåler og stoppekran innerst i vaskerommet.

TV & INTERNETT

Canal Digital leverer TV-signaler på kabel, og sameiet har inngått en Komplett-avtale som inkluderer en dekoder og basis internetthastighet. Minst en dekoder og modemet skal alltid følge boligen. Du kan selv betale for tilleggstjenester som flere dekodere, raskere internett og ytterligere TV-tjenester. Eventuelle feil vedrørende anlegget meldes til Canal Digitals servicetelefon (06090).

Vedtekter


Sist endret 3.mai 2016

Sameiets navn er Neskollen Boligsameie 1.
Sameiet består av 16 seksjoner av gnr 79 og bnr 69 i Nes kommune, Akershus.

Sameiet har til formål å
 • ivareta driften av sameiets eiendom
 • administrere bruken og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer
 • ivareta alle andre saker av felles interesse
Styret skal registrere sameiet i foretaksregisteret etter bestemmelsene i eierseksjonsloven (sameielovens) § 11, 2.avsnitt, og melde endringer av vedtektene, sameierne og styresammensetning etter hvert ordinære sameiermøte.

Sameiets øverste organ er sameiermøtet. Ordinært sameiermøte (årsmøte) avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2 av sameierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med et varsel på minst 8 dager og høyst 20 dager.

Sammen med innkallingen, som skal inneholde tid og sted for møtet, sendes saksliste.

Saker som en sameier ønsker behandlet på årsmøtet, skal sendes til styret senest 1.mars hvert år.

Årsmøtet skal:
 1. Behandle årsrapporten fra styret.
 2. Behandle og godkjenne årsregnskapet.
 3. Fastsette godtgjørelsen til styret og revisor.
 4. Foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt særskilt valg av styrets leder.
 5. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Sameiets revisor velges ved første sameiermøte. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor velges.

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier, men ingen sameier har mer enn to stemmer i sameiermøtet. Kommunale eller statlige eiere som eier flere enn to seksjoner vil maksimalt kunne stille med to stemmer i sameiermøtet og en stemme i styret.

Sameieren har rett til å møte med fullmektig, som må være myndig. Fullmektigen skal i så fall legge fram skriftlig og datert fullmakt, som leveres møtelederen før åpningen av møtet. Ingen kan være fullmektig for mer enn 2 sameiere.

Sameiermøtet ledes av styrets leder. Hvis denne ikke er til stede, velger sameiermøtet en møteleder blant de tilstedeværende sameierne. Det skal under lederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles, og alle vedtak som treffes på sameiermøtet.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer, men vedtak om nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer, som etter forholdene i sameiet eller utgiftenes størrelse må anses som vesentlige, krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Videre kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om endring av vedtektene.
Sameiet ledes av et styre som står for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet.

Styret velges av sameiermøtet, og skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem som alle velges for et år av gangen. Styrets leder velges særskilt.

Styremedlemmer og varamedlem kan gjenvelges. Leder, styremedlem eller varamedlem som selger sin seksjon, plikter å tre ut av styret.

Styret inngår avtale om kjøp av eventuell forretningsførertjeneste og vaktmestertjenester, tilsettelse av eventuell vaktmester og fastsetter dennes lønn.

Vedtak i styret treffes med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

I fellesanliggender representerer styret sameierne, og forplikter dem med underskrift av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.

Sameiets konto disponeres av to styremedlemmer i fellesskap. Kvitteringer for disposisjoner på konto, herunder eventuelle kontantuttak, skal underskrives av den som foretar transaksjonen og ett annet styremedlem.
Ingen kan erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet. Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, utleie og pantsettelse.

Ved salg og utleie av seksjonen plikter sameieren å melde dette skriftlig til styret for registrering av ny sameiers/leietakers navn og fødselsnummer. Kjøper betaler fastsatt eierskiftegebyr. Ved framleie plikter sameieren å gjøre leietaker oppmerksom på sameiets vedtekter, eventuelle husordensregler og øvrige bestemmelser som gjelder for sameiet. Sameieren er overfor sameiet ansvarlig for innbetaling av fellesutgifter og for leietakerens bruk av seksjonen.

Ved salg av en seksjon plikter selgeren/sameieren å framlegge nærværende vedtekter for kjøperen, som vedtar disse som bindende for seg.

Sameierne plikter å følge vedtekter og eventuelle husordensregler. De er innforstått med at brudd på disse anses som brudd på sameierens forpliktelser overfor sameiet. Dersom en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor sameiet, kan styret kreve seksjonen frakoblet sameiets felles kabel-tv-anlegg i henhold til kabelselskapets vilkår for mislighold. Seksjonen hefter i så fall for utgifter i forbindelse med frakoblingen og eventuell ny tilkobling. Styret kan også pålegge sameieren å selge seksjonen i henhold til eierseksjonslovens § 26. Tap som er påført sameiet i forbindelse med mislighold kan kompenseres i salgssummen.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet at en sameier ikke betaler sin andel av fellesutgiftene etter skriftlig varsel med minst to ukers frist for betaling. Følgene av manglende betaling skal framgå av varselet.

Sameiet har panterett i den enkelte seksjon som sikkerhet for sameiernes forpliktelser overfor sameiet, i henhold til lov om eierseksjoner § 25. Eier av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av fellesutgiftene til sameiet og eventuelt andre utgifter som sameiet har bestemt, blir betalt, og hefter også for tidligere sameiers forpliktelser.
Bruk og disponering av fellesanlegg og fellesrom er underlagt styrets nærmere bestemmelser, herunder parkering på sameiets plasser.
Det påhviler sameieren det fulle innvendige vedlikeholdet av seksjonen samt andre rom som hører inn under seksjonen (tilleggsarealer).

Den enkelte sameier svarer også for det utvendige vedlikeholdet av dørene og vinduene som tilhører seksjonen, herunder for eventuelt skifte av disse, og for beising. Sameiere som har parkeringsrett mot en gavlvegg, samarbeider om beising av denne gavlveggen.

Øvrig ytre vedlikehold av eiendommen samt vedlikehold av fellesrom og fellesarealer, anlegg og utstyr er sameiets ansvar. Det samme gjelder skader ved vannlekkasjer fra felles rør eller rør i vegg.

Ved manglende indre og/eller ytre vedlikehold hos en sameier, herunder beising, kan styret etter 3 måneders varsel la dette utføre for sameierens regning.

Endring av bærevegger og våtrom er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven. Enhver utbedring av bad og kjøkken må utføres i henhold til gjeldende forskrift og kravene denne stiller til dokumentasjon. Alle som endrer planløsning eller gjør inngrep i byggets konstruksjoner, vegger, tak og gulv, påtar seg juridisk og økonomisk ansvar for de skader oppussingen eventuelt måtte påføre sameiet.
Utgifter til eiendommens drift og vedlikehold fordeles på seksjonene og betales den første i hver måned. Etter purring påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Det månedlige á-konto-beløpet fastsettes av sameiermøtet. Styret kan, om nødvendig, kreve tilleggsbetalinger.

Sameiet kan avsette midler til et vedlikeholdsfond. Inntil vedlikeholdsfondet anses tilfredsstillende, kan styret innkreve et tillegg opptil 10 % av øvrig á-konto-beløp.

Fordelingen på seksjonene skjer i henhold til sameierbrøken som er fastsatt på grunnlag av seksjonens størrelse.
For sameiets forpliktelser er den enkelte sameier ansvarlig i forhold til sin sameierbrøk (pro rata). Sameiets kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. Dersom kreditorene innen 14 dager fra påkrav ikke oppnår dekning av sameiets fellesmidler, eller det er åpenbart at dette ikke kan betale, kan de kreve sameierne direkte.
Sameiet tegner huseierforsikring på vegne av alle sameierne. Ved innvendig skade som dekkes av forsikringen, svarer sameierne egenandelen. Egenandel ved innvendig skade som skyldes ytre forhold, dekkes likevel av sameiet.

Skader framkommet ved uforstandig/uforsvarlig bruk/handling fra den enkelte sameier, betales av sameieren selv.

Den enkelte sameier dekker forsikringen i forbindelse med sitt innbo og bygningsmessige innredninger.
Bygningsmessige endringer av eiendommen som påbygging, fasadeendringer, endring av fasadekledning og endring av utvendige farger, kan enten avgjøres enstemmig av og utføres for hver enkelt rekke (E1-E4, E5-E8, E9-E12, E13-E16) eller avgjøres samlet for sameiet av sameiermøtet, men forutsatt at sameierne i en enkeltrekke selv bekoster endringene, kan disse ikke overprøves av sameiermøtet eller andre sameiere som bor i en annen rekke.
 1. Sameiernes parkeringsrett
  Hver sameieseksjon har eksklusiv rett til to parkeringsplasser; seksjonene A og B inntil As kortvegg og seksjonene C og D inntil Ds kortvegg. Denne parkeringsretten består også etter at garasje/carport er oppført og kan tinglyses på hver seksjon. Utleie av bruksrett til ubenyttet garasje er tillatt.

 2. Krav til bygg
  Garasje/carport kan oppføres på sameiets grunn inntil kortveggene på husene, som forutsatt i opprinnelige byggetegninger/salgsprospekt for sameiet og kommunens reguleringsplan og i henhold til sameiets vedtekter. Dessuten må forhåndssamtykke innhentes fra kommunale myndigheter og fra berørte naboer etter regler om nabovarsling.

 3. Ansvarlig byggherre
  Sameier som oppfører garasje/carport, er selv ansvarlig byggherre og skal forsikre seg om at garasjen/carporten blir oppført og vedlikeholdt på en håndverksmessig forsvarlig måte. Ansvaret går etter en overdragelse over til ny sameier med samme parkeringsrett.

  Oppføring og vedlikehold av garasje/carport skal ikke påføre sameiet ekstra kostnader. Sameiere med eksklusiv bruksrett til garasjen/carporten skal selv betale alle dennes driftsutgifter (for eksempel beising og strøm). Eventuelle merutgifter som sameiet påføres (for eksempel i form av høyere bygningsforsikring) skal de likeledes betale som tillegg til månedlige á konto-beløp av sameiets fellesutgifter, jfr § 8. Eventuell innlegging av strøm må kobles til sameierens egen strømmåler.

 4. Avtaler om oppføring og vedlikehold av garasje/carport
  Seksjon A og B, liksom seksjon C og D, skal i fellesskap oppføre og vedlikeholde en dobbeltgarasje i henhold til avtale mellom partene. Unntak fra denne hovedregelen kan avtales mellom de berørte sameiere etter bestemmelsene nedenfor. Alle avtaler skal være i overensstemmelse med vedtektene, og i tilfelle av konflikt må avtalen vike tilbake for vedtektene.

  Dersom en sameier ikke ønsker å delta som byggherre, kan den andre sameieren med parkeringsrett mot felles kortvegg for egen regning og risiko oppføre en dobbel garasje/carport der som byggherre alene. Byggherren skal da gi den andre sameieren en tinglyst rett på sin seksjon til å overta en garasjehalvdel med 3 måneders varsel og til halvparten av tinglyst kostpris med tillegg av 6 % rente fra tinglysning og til betaling skjer. Rentebeløpet er godtgjøring for byggherrens utlegg og risiko.

  Garasje/carport som er oppført på denne måten, kan leies ut inntil innløsningsretten eventuelt benyttes. Sameieren med parkeringsrett der garasjen er oppført og som ikke har opptrådt som byggherre, har fortrinnsrett til å leie den ene halvdelen mot å betale den andre sameieren halvparten av dokumenterte utgifter. Han kan dessuten overta et løpende leieforhold etter tre – 3 – måneders varsel. Kapitalutgifter (avdrag og renter på lån) kan kreves inndekket i leiebeløpet.

 5. Boder
  Hver seksjon disponerer en bod. Bruksretten til boden overføres ved overdragelse av seksjonen.
Sameierne forplikter seg til å være med i boligfeltets velforening for forvaltning og vedlikehold av alle områder som ikke direkte eies av sameiet eller andre huseiere, herunder veier, lekeplasser, fellesområder, friarealer og parkeringsarealer.

Sameiermøte

Sameiermøtet for 2017 ble avholdt 27.april kl 19:30 på Neskollen skole.